Kancelaria Adwokacka Warszawa

Mamy rozwiązanie Twojego problemu

Kancelaria Adwokacka KARNAS powstała z pasji do prawa i z pasji do ludzi… jej zadaniem jest niesienie realnej pomocy prawnej dopasowanej do indywidualnych potrzeb Klientów. Podstawowym zadaniem wszystkich pracowników kancelarii jest rozwiązanie Twojego problemu.

Kancelaria Adwokacka Warszawa

Mamy rozwiązanie Twojego problemu

Kancelaria Adwokacka KARNAS powstała z pasji do prawa i z pasji do ludzi… jej zadaniem jest niesienie realnej pomocy prawnej dopasowanej do indywidualnych potrzeb Klientów. Podstawowym zadaniem wszystkich pracowników kancelarii jest rozwiązanie Twojego problemu.

UWOLNIJ SIĘ OD KREDYTU WE FRANKACH

 

Kancelaria wykonuje bezpłatne analizy umów kredytowych  

 

Dowiedz się:

– Jakie jest rozwiązanie Twojej sytuacji kredytowej

– Jakie masz szanse w walce z bankiem

– Jaka jest szacunkowa wartość Twojego roszczenia

UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTOWEJ |

ODFRANKOWIENIE KREDYTU |

ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH OPŁAT |

O nas:

Kancelarię Adwokacką KARNAS tworzą adwokat Grzegorz Karnas i adwokat Urszula Danilczuk-Karnas. Kancelaria świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom indywidualnym oraz instytucjonalnym – spółdzielniom, spółkom prawa handlowego, fundacjom, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej, świadczy pomoc w zakresie bieżącej obsługi prawnej oraz zapewnia wsparcie w sytuacjach nagłych i nadzwyczajnych.

Kancelaria KARNAS świadczy obsługę prawną w dochodzeniu roszczeń związanych z tzw. kredytami „frankowymi”. Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla frankowiczów na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Ponadto Kancelaria świadczy usługi w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie wdrożenia do organizacji zasad ochrony danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Ogólnego Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Kancelaria na stałe współpracuje z Fundacją im. Józefa Wybickiego na Rzecz Obrony Prywatności Godności i Wolności Człowieka. Adwokat Urszula Danilczuk-Karnas uczestniczy w pracach nad powołaniem Centrum Ochrony Danych Osobowych przy Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie i współtworzy program studiów podyplomowych – Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Administrator Danych przy tej uczelni. Uczestniczy w pracach Komitetu ds. Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, jako ekspert Fundacji. Kancelaria Adwokacka znajduje się w Warszawie przy ulicy Kopernika 30 lok. 226.

Adwokat Urszula Danilczuk-Karnas

Tel.: 509 253 154
E-mail: u.karnas@kancelaria-karnas.pl

ADWOKAT URSZULA DANILCZUK-KARNAS

Adwokat Urszula Danilczuk-Karnas ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i z warszawską Izbą Adwokacką jest związana od początku swojej pracy zawodowej. Adwokat Urszula Danilczuk-Karnas specjalizuje się w prawie pracy świadcząc pomoc prawną pracodawcom – w zakresie bieżącej obsługi pracodawcy oraz z zakresie zbiorowego prawa pracy – oraz pracownikom reprezentując ich m.in. w postepowaniach przed sądem pracy. Ponadto adw. Urszula Danilczuk-Karnas jest specjalistą z zakresu ochrony dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności. Doradza klientom w przedmiocie ochrony danych osobowych i reprezentuje osoby fizyczne i prawne oraz podmioty niemające osobowości prawnej w postepowaniach o ochronę dóbr osobistych. Prowadzi również bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, świadcząc pomoc w zakresie korporacyjnej obsługi spółek (fuzje, przejęcia, przekształcenia, dokonywanie zmian w rejestrach państwowych). Adwokat Urszula Danilczuk-Karnas zajmuje się również sprawami karnymi, karnymi gospodarczymi i koarnoskarbowymi. Prowadzi procesy oodszkodowawcze. Pasja i radość, jaką czerpie z pracy ze swoimi Klientami powodują, że każdy z nich objęty jest najlepszą opieką prawną.

W czasie wolnym adw. Urszula Danilczuk-Karnas interesuje się teatrem.

W kancelarii adw. Urszula Danilczuk-Karnas odpowiada za organizację pracy i najwyższy poziom obsługi Klienta.

Adwokat Grzegorz Karnas

Tel.: 512 358 915
E-mail: g.karnas@kancelaria-karnas.pl

ADWOKAT GRZEGORZ KARNAS

Adwokat Grzegorz Karnas jest związany z Izbą Adwokacką w Warszawie od 2010 r. Doświadczenie prawnicze zdobywał w renomowanych kancelariach warszawskich, gdzie pracował jako aplikant, a następnie jako adwokat. Jest ekspertem Fundacji im. Józefa Wybickiego na Rzecz Obrony Prywatności Godności i Wolności Człowieka. Wykładowca akademicki. Obecnie prowadzi zajęcia w ramach studiów podyplomowych przy Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie – Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Administrator Danych. Adw. Grzegorz Karnas specjalizuje się w procesach dot. kredytów frankowych, odszkodowawczych, w tym z zakresu ochrony dóbr osobistych, zarządzaniu wierzytelnościami, w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, w tym w postępowaniach z zakresu upadłości konsumenckiej, a ponadto w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Reprezentuje klientów w procesach cywilnych i gospodarczych, w tym również w postępowaniach arbitrażowych oraz w postępowaniach administracyjnych. Ponadto adw. Grzegorz Karnas świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym w sprawach rodzinnych i spadkowych. Niezwykła skrupulatność i zaangażowanie w każdą prowadzoną przez mec. Karnasa sprawę gwarantują obsługę prawną na najwyższym poziomie.

W czasie wolnym adw. Grzegorz Karnas jeździ na nartach, pływa i interesuje się sportami walki.

W Kancelarii Adwokat Grzegorz Karnas jest odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie pracowników do prowadzenia spraw oraz za merytoryczną kontrolę bieżącej pracy Kancelarii.

Kancelaria współpracuje z najlepszymi specjalistami:

RADCA PRAWNY ANDRZEJ LEWIŃSKI

– ANDRZEJ LEWIŃSKI – prawnik – radca prawny, przez III, IV i V kadencje (okres 2006 – 2016) pełnił funkcję zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obecnie założyciel i Prezes Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego na Rzecz Obrony Prywatności, Godności i Wolności Człowieka, od marca 2017 Przewodniczący Komitetu ds. Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, Studiów Podyplomowych – Prawo Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prawa Spółek SGH w Warszawie.

Autor wielu publikacji, ekspertyz i opinii z ochrony danych osobowych. Wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, uniwersytetach w Gdańsku, Lublinie, Łodzi, oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie, Akademii im. Leona Koźmińskego, Społecznej Akademii Nauk, były wykładowca w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Komendzie Głównej Policji czy Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

USŁUGI

Kredyty frankowe

Kancelaria KARNAS świadczy obsługę prawną w dochodzeniu roszczeń związanych z tzw. kredytami „frankowymi”. Prowadzimy analizy umów kredytowych, wyjaśniamy strukturę i zasadność roszczeń wobec banku oraz szacujemy ich wstępną wartość. Zajmujemy się kredytami, zarówno w zakresie umów indeksowanych (waloryzowanych) jak i denominowanych niezależnie od tego, czy umowa obowiązuje i jest spłacana, czy umowa została już spłacona czy też wypowiedziana. Pomagamy w unieważnieniu umowy kredytowej w całości, jak również w „odfrankowieniu” kredytu poprzez ustalenie, że zawarta umowa stanowi umowę kredytu w złotych polskich oprocentowaną według dotychczasowej stawki LIBOR oraz w uzyskaniu od banku zwrotu nadpłaconych rat z tytułu tzw. świadczenia nienależnego. Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla frankowiczów na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym, w tym:

 

 • Analizę umowy oraz dokumentacji kredytowej;
 • Przedstawienie sytuacji procesowej i możliwych wariantów działania;
 • Wystąpienie do banku z wezwaniem do zapłaty – reklamacją;
 • Przygotowanie i złożenie pozwu do Sądu, wystąpienie o istotny pogląd do Rzecznika Finansowego i/lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzenie sprawy sądowej do prawomocnego rozstrzygnięcia;
 • Obronę kredytobiorców w przypadku wypowiedzenia umowy przez bank;
 • Reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym;
 • Zapewniamy usunięcie niezgodnych z prawem klauzul abuzywnych z umowy kredytowej, redukcję zadłużenia, zwrot nadpłaconych rat kredytu;
 • Zapewniamy odzyskanie składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

 

Zapraszamy wszystkich frankowiczów, którzy chcieliby unieważnić lub „odfrankowić” swoje umowy kredytowe. Prawo jest po Waszej stronie.

Upadłość konsumencka i oddłużenie

Wspieramy Klientów w prowadzeniu postępowań upadłościowych, w tym postępowań dotyczących upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tzw. upadłości konsumenckich. Nasze działania mają na celu ochronę majątku, który jest jedną z ważniejszych dla każdego człowieka wartości. Koncentrujemy się na tym, aby każdy z zadłużonych Klientów miał szansę na ponowny start bez obciążeń finansowych. Prowadzimy także procesy zmierzające do uchylania sądowych nakazów zapłaty oraz postępowania zwalczające egzekucję w drodze skarg, zażaleń i powództw przeciwegzekucyjnych. Oferujemy m.in.:

 

 • Indywidualną analizę sytuacji majątkowej oraz przygotowanie rozwiązań zapewniających skuteczną ochronę majątku.
 • Kompleksowe prowadzenie upadłości konsumenckiej poczynając od przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, przez reprezentację w ramach postępowania sądowego oraz w toku postępowania upadłościowego, aż do definitywnego umorzenia wierzytelności.
 • Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych oraz odzyskanie komfortu psychicznego w ramach upadłości konsumenckiej.
 • Pomoc prawną w zakresie uchylania sądowych nakazów zapłaty.
 • Skargi i powództwa przeciwegzekucyjne zwalczające bezzasadne egzekucje.
 • Umarzenie zobowiązań.
 • Oddłużenie i wykreślenie negatywnych wpisów z rejestrów, w tym z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Kancelaria świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom indywidualnym oraz instytucjonalnym – spółkom prawa handlowego, spółdzielniom, fundacjom, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej w zakresie bieżącej obsługi prawnej zapewniając rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu nasi Klienci mogą skoncentrować się efektywnym prowadzeniu biznesu. Oferujemy Klientom obsługę i doradztwo prawne we wszystkich aspektach Ich funkcjonowania, w tym m.in.:

 

 • Doradztwo prawne w zakresie tworzenia spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń;
 • Reprezentowanie w postępowaniach rejestrowych;
 • Kompleksową bieżącą obsługę korporacyjną, w tym przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych, jak również aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie organów spółek,
 • Prowadzenie transakcji handlowych;
 • Rozwiązywanie sporów gospodarczych;
 • Negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie umów;
 • Badanie stanu prawnego przedsiębiorstwa – due dilligence;
 • Doradztwo w zakresie przekształcenia, łączenia, podziału i likwidacji przedsiębiorstw.

Prawo pracy dla pracodawcy i dla pracownika

Kompleksowo doradzamy pracodawcom ze wszystkich branż w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentacji zarówno pracodawców jak i pracowników przed sądami pracy na terenie całego kraju. Z powodzeniem reprezentujemy osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców w ramach negocjacji w sporach pracowniczych. Naszych Klientów wspieramy również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, świadcząc pomoc w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Doradztwo obejmuje w szczególności:

 

 • Kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy, ustalenie stosunku pracy.
 • Analizę i sporządzanie projektów regulaminów pracy i wynagradzania, premiowania, nagród jubileuszowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych aktów wewnątrzzakładowych.
 • Analizę i sporządzanie projektów umów o pracę, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz kontraktów menedżerskich.
 • Bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przysługującą wybranym grupom pracowników.
 • Mobbing i dyskryminację w stosunkach pracy, formułowanie dobrych praktyk zapobiegających mobbingowi i dyskryminacji.
 • Zbiorowe prawo pracy, układy zbiorowe pracy, zwolnienia grupowe.
 • Przejmowanie pracowników przez innego pracodawcę oraz w zakresie połączenia, podziału i zbycia przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części.
 • Odszkodowania w sporach wynikających ze stosunków pracy w tym, odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy.
 • Reprezentację procesową przed sądami pracy wszystkich instancji.
 • Reprezentację w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Ochrona danych osobowych

W zakresie ochrony danych osobowych świadczymy kompleksową obsługę prawną Klientów ze wszystkich branż. Pomagamy w zidentyfikowaniu i opracowaniu właściwych instrumentów, by zapewnić zgodność działania z wymogami ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – RODO. W zakresie ochrony danych osobowych na stałe współpracujemy z Fundacją im. Józefa Wybickiego na Rzecz Obrony Prywatności Godności i Wolności Człowieka kierowaną przez Andrzeja Lewińskiego. Nasze wsparcie obejmuje m.in.:

 

 • Audyt i ocenę zgodności podejmowanych działań z obowiązującym prawem, w szczególności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.
 • Wdrożenie i dostosowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych i zasad ochrony danych osobowych do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
 • Przygotowanie dokumentacji, wzorcowych informacji i zgód, procedur, kodeksów postępowania, umów powierzenia oraz analizy skutków dla ochrony danych.
 • Szkolenia z zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzanych przez rozporządzenie unijne, a nadto, szkolenia kadry zarządzającej oraz pracowników mające na celu przygotowanie ich do stosowania nowych rozwiązań.
 • Monitoring, audyt procesów przetwarzania, wsparcie hot-line dla IOD oraz informowanie o oficjalnych stanowiskach, interpretacjach, wyrokach i innych decyzjach organów publicznych mających wpływ na zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Analizę i ocenę sytuacji obejmujących przekazywanie danych osobowych pomiędzy przedsiębiorcami.
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, a także w postępowaniach administracyjnych, karnych i cywilnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz w ramach procedur zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach odszkodowawczych dotyczących odpowiedzialności za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Obsługa klientów indywidualnych

Zapewniamy skuteczną i wszechstronną pomoc prawną Klientom indywidualnym w rozwiązywaniu ich spraw prywatnych z zakresu różnych dziedzin prawa. Specjalizujemy się w szczególności  w sprawach odszkodowawczych, rodzinnych (rozwody, alimenty, podział majątku wspólnego), spadkowych, własnościowych oraz w sprawach karnych. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej sprawy, jesteśmy w stanie pomóc nawet w najtrudniejszych i nagłych sytuacjach. W każdą prowadzoną sprawę angażujemy się w stu procentach. Naszym Klientom proponujemy rozwiązania bezpieczne. Tworząc indywidualne rozwiązania, korzystamy ze wsparcia zaprzyjaźnionych specjalistów, takich jak rzecznicy majątkowi, doradcy podatkowi, notariusze czy komornicy. Zapewniamy kompleksową obsługę, budując relację z Klientem i strategię doradztwa na lata. W ramach obsługi prawnej osób indywidualnych oferujemy m.in.

 

 • Udzielanie porad prawnych i konsultacji.
 • Sporządzanie opinii prawnych.
 • Weryfikację i opracowywanie umów, pism, odwołań, regulaminów itp..
 • Prowadzenie negocjacji.
 • Reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Prokuraturą, Policją, wszystkimi jednostkami administracji rządowej i samorządowej, notariuszami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Zaufali nam

Więcej

RODO/INN_TECH_LAW

CYFROWA REWOLUCJA STAJE SIĘ FAKTEM

W 2020 stawiamy na #Inn_Tech_Law – Prawo Nowych Technologii

 

„Czy będziemy żyć w świecie, w którym dane i algorytmy triumfują nad wszystkim tym, co czyni nas ludźmi?” – Ray Kurzweil cytuje Gerda Leonharda

Gospodarka globalna opiera się na danych. Takie pojęcia, jak profilowanie danych, algorytmy, chmura obliczeniowa, Big Data, Bolck Chain, czy w końcu sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence, AI) na stałe weszły już do naszego słownika. Nowe technologie dziś są szansą na rozwój, jutro będą codziennością. Dziś możemy po nie sięgać, jutro nie będziemy mieć już wyboru.

Zapraszam do śledzenia zakładki „RODO/Inn_Tech_Law”, w której będą się pojawiać artykuły i informacje na temat ochrony danych (nie tylko osobowych) oraz prawa nowych technologii.

Karnas Kancelarie Adwokackie

Adwokat Grzegorz Karnas

Adwokat Urszula Danilczuk-Karnas

Ul. Kopernika 30 lok. 226, 00-336 Warszawa

Tel./fax: 22 412 32 22

Kontakt:

ADRES

Ul. Kopernika 30 lok. 226
00-336 Warszawa