PORADNIK FRANKOWICZA

KREDYTY „FRANKOWE”

Kredyty frankowe to potoczna nazwa kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim – to kredyty indeksowane kursem CHF lub indeksowane do kursu CHF. Kredyty frankowe, które były udzielane w latach 2005-2010 posiadają wiele klauzul abuzywnych, które mogą powodować, że taki kredyt przestaje być kredytem walutowym – odfrankowienie kredytu lub powodują nieważność umowy kredytowej. W praktyce odfrankowienie oznacza dla kredytobiorcy uzyskanie korzystniejszych warunków spłaty kredytu poprzez zamianę CHF na PLN oraz odzyskanie nadpłaty z tytułu rat od zawyżonego kursu waluty, jaki stosował bank. Natomiast unieważnienie umowy powoduje zwrot wszystkich wpłat jakie zostały dokonane do banku.

KREDYT INDEKSOWANY DO WALUTY OBCEJ

Kredyt indeksowany (waloryzowany) kursem waluty obcej to kredyt udzielony i wypłacany w walucie polskiej. Klauzula indeksacyjna powoduje, że zarówno wysokość zadłużenia jak i wysokość poszczególnych rat kredytowych jest powiązana i uzależniona od kursu waluty obcej. Kredyt udzielany jest w złotówkach, przy czym z chwilą wypłaty kredytu, zobowiązanie było przeliczane przez bank na walutę, do której indeksowany jest kredyt, co stanowi podstawę do wyliczenia wysokości zadłużenia oraz poszczególnych rat. W praktyce wzrost waluty oznacza wzrost zadłużenia.

KREDYT DENOMINOWANY DO WALUTY OBCEJ

Kredyt denominowany do waluty obcej to kredyt, którego wysokość wskazywana była w walucie obcej, natomiast wypłata kredytu następowała w walucie polskiej po przeliczeniu w stosunku do odpowiedniego kursu waluty obcej, który obowiązywał w dniu wypłaty kredytu. Poprzez walutę obcą przedstawiano saldo zadłużenia oraz wysokość rat. W praktyce wzrost waluty obcej (CHF) przekłada się bezpośrednio na wzrost zadłużenia oraz rat kapitałowo-odsetkowych.

KLAUZULE NIEDOZWOLONE W UMOWACH KREDYTOWYCH

Klauzule niedozwolone w umowach kredytowych tzw. klauzule abuzywne stanowią podstawę roszczeń kierowanych wobec banków związanych z kredytami frankowymi. W umowach kredytowych powiązanych z frankiem szwajcarskim klauzule niedozwolone dotyczą przede wszystkim kwestii indeksowania lub denominowania kredytu do franka szwajcarskiego oraz  jednostronnego ustalaniu kursów w tabelach bankowych. Takie postanowienia umowne, są nieważne jeżeli nie zostały z kredytobiorcami indywidualnie uzgodnione, a kształtują ich prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający ich interesy.  

KORZYŚCI Z PROCESU SĄDOWEGO

W zależności od tego, czy mamy do czynienia z kredytem indeksowanym do franka szwajcarskiego czy denominowanym możliwych jest kilka wariantów, w tym unieważnienie umowy kredytowej lub jej „odfrankowienie”.

W przypadku kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego istnieje unieważnienia  umowy kredytowej. Umowa kredytowa jest wówczas traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Wówczas umowa nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a strony powinny dokonać wzajemnych rozliczeń. Oznacza to, że bank będzie zobowiązany do zwrotu kredytobiorcy wszystkich wpłat jakie zostały przez niego dokonane. Kredytobiorca natomiast będzie zobowiązany do zwrotu do banku wypłaconego kapitału kredytu w kwocie z dnia wypłaty bez odsetek, opłat, prowizji i podwyżek wynikających z niedozwolonych klauzul. Dodatkowo przedmiotem postępowania może być zwrot składek uiszczonych na poczet ubezpieczenia niskiego wkładu własnego lub ubezpieczenia pomostowego.

W przypadku kredytu indeksowanego (waloryzowanego) do franka szwajcarskiego występują przesłanki do unieważnienia kredytu lub jego „odfrankowienia” poprzez wyeliminowanie z umowy kredytowej niedozwolonej klauzuli indeksacyjnej. W przypadku „odfrankowienia” kredytu kredytobiorca uzyskuje zwrot nadpłaconych rat kredytowych oraz korzystniejsze warunki spłaty pozostałych rat poprzez zamianę franka szwajcarskiego na złotówki. Zmniejszeniu ulega saldo zadłużenia, które nie jest już zależne do kursu franka szwajcarskiego. Kredytobiorca spłaca kredyt jako złotówkowy, który jest oprocentowany wg. LIBOR, z uwzględnieniem dotychczas spłaconego kapitału. Tym samym maleje również wysokość raty.

UWOLNIJ SIĘ OD KREDYTU WE FRANKACH 

Kancelaria KARNAS świadczy obsługę prawną w dochodzeniu roszczeń związanych z tzw. kredytami „frankowymi”. Prowadzimy analizy umów kredytowych, wyjaśniamy strukturę i zasadność roszczeń wobec banku oraz szacujemy ich wstępną wartość. Zajmujemy się kredytami, zarówno w zakresie umów indeksowanych (waloryzowanych) jak i denominowanych niezależnie od tego, czy umowa obowiązuje i jest spłacana, czy umowa została już spłacona czy też wypowiedziana. Pomagamy w unieważnieniu umowy kredytowej w całości, jak również w „odfrankowieniu” kredytu poprzez ustalenie, że zawarta umowa stanowi umowę kredytu w złotych polskich oprocentowaną według dotychczasowej stawki LIBOR oraz w uzyskaniu od banku zwrotu nadpłaconych rat z tytułu tzw. świadczenia nienależnego. Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla frankowiczów na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Prześlij nam do analizy skan umowy kredytowej wraz z załącznikami i regulaminem, a także skany ewentualnych aneksów jeżeli były podpisywane. Analiza umowy jest bezpłatna.

Dowiedz się jakie przysługują Ci roszczenia i korzyści oraz jakie są możliwe scenariusze działania w Twojej sprawie. Uzyskaj unieważnienie kredytu lub jego „odfrankowienie” oraz zwrot nadpłaconych rat kredytowych.

Sprawy frankowe w naszej kancelarii prowadzi adw. Grzegorz Karnas

tel. 512 358 915, e-mail: g.karnas@kancelaria-karnas.pl